GeekLoveAffair Logo / comics
Publisher: SIRIUS Entertainment

Akiko on the Planet Smoo (1995)